พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
น่าน   อากาศหนาว 14 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 22 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th