พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
สุรินทร์   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th