พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 21 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th