พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 22 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th