พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th