พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 34
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 34
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 20 32
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th