พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 31
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
นครปฐม   อากาศเย็น 21 29
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th