พยากรณ์อากาศ 24 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 14 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th