พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
สกลนคร   อากาศเย็น 19 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th