พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
พะเยา   อากาศเย็น 19 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 22 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th