พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 30
www.tmd.go.th