พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
ราชบุรี   อากาศเย็น 19 33
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th