พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 34
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 23 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 20 32
www.tmd.go.th