พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
เลย   อากาศเย็น 18 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
สกลนคร   อากาศเย็น 16 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th