พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
พิจิตร   อากาศเย็น 23 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 23 35
ตราด   อากาศเย็น 22 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th