พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th