พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th