พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศหนาว 14 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
ราชบุรี   อากาศหนาว 17 28
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 18 28
นครปฐม   อากาศเย็น 18 28
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 28
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 18 27
www.tmd.go.th