พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th