พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 34
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th