พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 33
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 36
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th