พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ลพบุรี   อากาศเย็น 19 33
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 31
ยะลา   อากาศเย็น 22 33
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 30
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th