พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th