พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
พิษณุโลก   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th