พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 17 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 18 30
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 34
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 16 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th