พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 20 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 20 33
ราชบุรี   อากาศเย็น 21 33
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 20 32
www.tmd.go.th