พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th