พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
ราชบุรี   อากาศเย็น 21 30
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 29
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
www.tmd.go.th