พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 31
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
www.tmd.go.th