พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ราชบุรี   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th