พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 22 31
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th