พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th