พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th