พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th