พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 12 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 20 33
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 21 31
สมุทรสาคร   อากาศเย็น 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th