พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th