พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 12 28
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
สุโขทัย   อากาศเย็น 18 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
นนทบุรี   อากาศเย็น 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th