พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 33
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 23 30
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th