พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 22 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th