พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th