พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 24 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th