พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th