พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 24 32
www.tmd.go.th