พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 34
www.tmd.go.th