พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th