พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ราชบุรี   อากาศเย็น 24 31
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th