พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 30
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 21 30
สมุทรสาคร   อากาศเย็น 21 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 16 29
www.tmd.go.th