พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
นราธิวาส คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
ปัตตานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th