พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th