พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th