พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th