พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th