พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 20 33
พังงา   มีเมฆบางส่วน 23 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th