พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 32
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 24 31
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th