พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th