พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 30
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 30
www.tmd.go.th