พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th