พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 31
ยะลา   อากาศเย็น 22 33
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th