พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th