พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 35
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 37
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 37
www.tmd.go.th