พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th