พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
มหาสารคาม   อากาศหนาว 15 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th