พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th