พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ลพบุรี   อากาศเย็น 21 33
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 30
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th