พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th