พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
ราชบุรี   อากาศเย็น 21 30
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
นครปฐม   อากาศเย็น 21 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร อากาศเย็น 22 31
www.tmd.go.th