พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 34
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สระบุรี   อากาศเย็น 21 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th