พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 31
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th