พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th