พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 33
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 20 31
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 23 30
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 30
www.tmd.go.th