พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th